Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym lazybeach.es będącego własnością firmy Eliza Dunajska z biurem przy Kolejowej 45A/138, 01-210 Warszawa. Wpisanej do rejestru CEiDG, NIP: 7010270584, REGON: 380697535.

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsze warunki ogólne mają zastosowanie do wszystkich ofert, umów i zamówień na dostawę towarów przez Lazybeach.es, które miały miejsce lub zostały dokonane za pośrednictwem strony internetowej Lazybeach.es i powiązanych subdomen, między Lazybeach.es i inną stroną.

1.2 Korzystając ze Strony potwierdzasz, że zapoznałaś się z Regulaminem oraz wyrażasz zgodę na wszystkie jego postanowienia w brzmieniu obowiązującym w dniu korzystania.

1.3 W przypadku zmiany regulaminu poinformujemy Cię o tym na Stronie lub mailem (jeśli będzie istniała taka możliwość). Zamówienia złożone przed opublikowaniem na Stronie zmian do Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

1.4 Wiadomość e-mail jest również traktowana jako pisemne oświadczenie.

1.5 Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym lazybeach.es Klientem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca.
Lazybeach.es – Eliza Dunajska, NIP 7010270584, REGON 380697535

2. Realizacja i dostarczanie zamówień

2.1 Wszelkie oferty złożone przez Lazybeach.es (w formie pisemnej, elektronicznej, cyfrowej itp.) Są wolne od jakichkolwiek zobowiązań i obowiązują tak długo, jak długo towar jest dostępny.

2.2 Lazybeach.es ma prawo odwołać dowolną ofertę w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania akceptacji drugiej strony. Lazybeach.es ma prawo usunąć oferty ze strony internetowej i anulować dostawy.

2.3 Jeżeli akceptacja innej strony odbiega od oferty Lazybeach.es, nawet jeśli dotyczy to tylko drobnych punktów, nie zostanie zawarta żadna umowa. Będzie to rozumiane jako oferta złożona przez drugą stronę.

2.4 Oferta złożona przez drugą stronę zostanie uznana przez Lazybeach.es w momencie pisemnego potwierdzenia przez Lazybeach.es

2.5 Klient strona zaakceptuje ofertę Lazybeaches, jeśli wprowadzi informacje o swoim koncie (informacje o kliencie) na stronie internetowej Lazybeaches i złoży zamówienie.

2.6 Po złożeniu zamówienia przez drugą stronę, Lazybeaches wyśle potwierdzenie zamówienia wraz z fakturą.

2.7 W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

3. Cena

3.1 Lazybeach.es sprzedaje produkty w cenach umieszczonych na Stronie, chyba, że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie. Ceny podane na stronie internetowej zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.

4. Płatności

4.1 Jeśli nie uzgodniono inaczej, płatność zostanie dokonana przed uzgodnionym terminem, kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic lub Maestro), Paypal lub poprzez wpłacenie kwoty za pomocą innej wstępnie uzgodnionej metody płatności.

4.2 Płatności są obsługiwane przez PayPal, Braintree oraz Blue Media SA.

5. Dostawa, Ryzyko

5.1 O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa zostanie zrealizowana po zaksięgowaniu należności.

5.2 Lazybeaches określa tryb wysyłki

5.3 Od momentu, w którym Lazybeaches przekazuje towar do firmy kurierskiej, ryzyko zagubienia lub uszkodzenia towarów (w tym zniszczenie, utrata, kradzież) spoczywa na dostawcy.

5.4 Lazybeaches ma prawo do przesłania produktu maksymalnie w terminie do 14 dni roboczych.

5.5 Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów oraz kosztów wysyłki, jak również zmian w zakresie dostępności produktów. Zmiany te nie będą dotyczyły uprzednio złożonych zamówień.

6. Reklamacje i Zwroty

6.1 Jeżeli otrzymany przez Ciebie produkt będzie niezgodny z Twoim zamówieniem, lub uszkodzony to przed upływem trzydziestu dni prześlij wiadomość na hola@lazybeach.es. Odpowiedź otrzymasz w terminie maksymalnie dwóch tygodni od złożenia reklamacji.

6.2 Odeślij reklamowany towar na adres wskazany przez Lazy Beaches

6.3 Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa konsumenta do niezwłocznego dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.

6.4 W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

6.5 Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.

7. Odstąpienie od umowy

7.1 Masz prawo odstąpić od umowy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania produktu. Odstąpienie od umowy następuje poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia na adres hola@lazybeach.es. Klient powinien zwrócić zakupione produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia. Zwroty na terenie Polski są bezpłatne, zwroty z pozostałych krajów są po stronie klienta.  

7.2 Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy części, zerwania metek. 

7.3 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z włączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez Sklep). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

7.4 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

7.5 Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów, w których przedmiotem świadczenia jest produkt wykonywany na zamówienie indywidualne.

8. Postanowienia końcowe

8.1 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się prawo polskie.Shop is in view mode
Sklep internetowy Shoper.pl